ควรทำ

ตัวอย่างประเภทโครงการที่ควรดำเนินการ

ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ

********************

1. ร้านค้าชุมชน (อุปโภค – บริโภค/ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ฯลฯ)

2. ตลาดชุมชน

3. โรงน้ำดื่มชุมชน

4. บริการประปาหมู่บ้าน/ชุมชน

5. ปั๊มน้ำมันชุมชน

6. เกษตรฟาร์มรวม (ปศุสัตว์/ประมง/เกษตรแปลงรวม/พืชเศรษฐกิจ/ฯลฯ)

7. โรงสีข้าวชุมชน

8. ธนาคารข้าว/ ยุ้งฉางชุมชน

9. โรงเรือน/ ลานตากผลผลิตทางการเกษตร

10. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

11. บริการเครื่องจักรกล/ วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร

12. การรับซื้อ – จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

13. การผลิตปุ๋ยชุมชน/ ดินสำหรับปลูกพืช

14. ศูนย์บริการเมล็ดพันธุ์

15. การผลิตอาหารสัตว์

16. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า/ หนัง

17. การผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน (งานประดิษฐ์/ งานจักสาน/ งานเครื่องปั้นดินเผา/ งานไม้)

18. การผลิตวัสดุก่อสร้าง (อิฐมอญ/ อิฐบล็อก/ เสาปูน ฯลฯ)

19. ศูนย์นวดแผนไทย (นวด/อบ/ประคบสมุนไพร)

20. การผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

21. บริการที่พัก(รีสอร์ท/โฮมสเตย์)

22. บริการพาหนะเพื่อการท่องเที่ยว (รถจักรยาน/รถจักรยานยนต์/รถราง/แพ/เรือยนต์/เรือพาย ฯลฯ)

23. บริการพาหนะเพื่อการขนส่ง

24. บริการเคาเตอร์เซอร์วิส

25. บริการจัดงานชุมชน(การจัดงานพิธี/การจัดงานประเพณี/การจัดงานต่างๆ)

 

ไม่ควรทำ

ตัวอย่างประเภทโครงการที่ไม่ควรดำเนินการ

ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ

********************

1. โครงการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ

2. โครงการตู้น้ำหยอดเหรียญ

3. โครงการประหยัดพลังงานโดยแผงโซล่าเชลล์

4. โครงการจัดซื้อรถไถรถยนต์

5. โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต

6. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

8. โครงการขยายเขตประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

9. โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซม ที่ไม่เกิดรายได้

10. โครงการขุดลอกคูคลอง/ขุดเจาะบ่อบาดาล

11. โครงการก่อสร้างซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน

12. โครงการวางท่อระบายน ้า

13. โครงการลานกีฬาชุมชน

ถ้าทราบแล้ว อย่าลืมกดแชร์จากปุ่มด้านล่างให้เพื่อนทราบด้วยนะครับ จะได้ไม่ตกข่าว