เกษตรกรรมท้องถิ่น

iDeas Model แนวความคิดโครงการกองทุนหมู่บ้านเสริมพลังคนในชุมชน ในการร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยรูปแบบที่มีประโยชน์ต่อชุมชน โดยศึกษาจากตัวอย่างโครงการกองทุนหมู่บ้านประชารัฐ, ไทยนิยมยั่งยืน ที่ประสบผลสำเร็จ

เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม, ชุมชน หรือแม้ลงทุนเพื่อใช้สร้างรายได้เป็นการส่วนตัวอย่างเช่น ร้านค้า เป็นต้น โดยมีการเก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคิดอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาที่เป็นมากกว่าแค่เป็นสินค้าที่คนทั่วไปรู้จัก สร้างประโยชน์สร้างรายได้อย่างแท้จริง เกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจในชุมชน

เกษตรอัจฉริยะ

สินค้าล่าสุด