โรงงานน้ำดื่มประชารัฐ

โรงน้ำดื่มชุมชน

โรงงานผลิตน้ำดื่มประชารัฐไทยยั่งยืน

น้ำสะอาด

ตอบสนองความต้องการน้ำสะอาดให้กับชุมชน เพราะน้ำคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคน โดยเฉพาะน้ำสะอาดในการใช้ดื่มกินในทุกวันนั้นก็ยังหาได้ทั่วไป แค่เพียงซื้อน้ำสะอาดบรรจุขวดก็ได้แล้ว แต่ราคาหากเทียบกับปริมาณก็ยังนับว่าแพงมาก ยิ่งหากจะต้องซื้อเป็นประจำบ่อยๆ นั้นยิ่งใช้เงินเป็นจำนวนมากหากเทียบยอดเงินที่ต้องใช้ซื้อน้ำต่อปี เพราะน้ำเปล่าบรรจุขวดติดแบรนด์ที่เราๆ รู้จักกันดี มีต้นทุนที่สูงที่เกิดจากกระบวนการผลิต การตลาด การโฆษณา และการจัดส่ง

(more…)

Continue Reading

โครงการประชารัฐ คืออะไร

โครงการประชารัฐ

โครงการประชารัฐ-โลโก้เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลเพื่อใช้ให้เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาตั้งแต่จากระดับท้องถิ่นขึ้นมา โดยมุ่งเน้นให้มีความร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และประชาชน ในแก้ไขปัญหาต่างๆ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส สร้างอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โครงการประชารัฐทำให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และมีความยั่งยืน ซึ่งจะมีชุมชนเป็นตัวดำเนินการหลักในการขับเคลื่อน เพราะคนในท้องถิ่นเองนั้นย่อมรู้ดีว่าชุมชนของตนเองยังขาดอะไร และต้องการอะไร ทำให้ได้รับประโยชน์ตามความต้องการและทั่วถึง

โดยมีรัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณที่มาในรูปของการจัดตั้งกองทุน เช่นกองทุนประชารัฐ หรือกองทุนหมูบ้าน เพื่อจุดประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่งผ่านหรือแจกจ่ายไปให้ตั้งแต่ระดับตำบล, หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่มักเรียกันง่ายๆ ว่า (เพิ่มเติม…)

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu