เอกสารกองทุนหมู่บ้าน

แบบฟอร์มเอกสารกองทุนหมู่บ้าน

เอกสารกองทุนหมู่บ้าน หรือเอกสารประกอบ

เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างมากในการทำโครงการกองทุนหมู่บ้าน หรือไม่ว่าจะเป็นโครงการอื่นๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐนั้น เอกสารเหล่านี้จะต้องมีการดำเนินการให้เป็นระบบ มีการจัดระเบียบให้ชัดเจน ย้ำเลยว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆ

เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนต่างๆ นั้น จะต้องมีการจัดเตรียมในบางส่วนกันตั้งแต่ ก่อนเริ่มกระบวนการประชุมประชาคมในครั้งแรกเลยทีเดียว ส่วนในขั้นตอนต่อๆ ไปนั้น ก็จะมีเอกสารประกอบในแต่ละขั้นตอนไม่เหมือนกัน ซึ่งหากกลุ่มผู้ดำเนินการในการเขียนแผนเพื่อประกอบในโครงการในขั้นตอนต่างๆ ก็ควรจัดหาเอกสารจากส่วนกลาง หรือสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงกับหน่วยการที่เกี่ยวข้องในโครงการนั้นๆ

แบบฟอร์มเอกสารกองทุนหมู่บ้าน ปี 2566 (อัพเดตล่าสุด)

แบบฟอร์มเอกสารกองทุนหมู่บ้านปี 2564

แบบฟอร์มที่ต้องใช้ในโครงการกองทุน/ประชารัฐ ปี61

แบบฟอร์มโครงการประชารัฐ 59

 1. แบบ อปค. ๐๑ คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ อปค.01
 2. แบบ อปค. ๐๒ รายงานการประชุมสมาชิก อปค02
 3. แบบ อปค. ๐๓ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก อปค03
 4. แบบ อปค. ๐๔ หนังสือนำส่งโครงการ อปค04
 5. แบบ อปค. ๐๕ การพิจารณาความพร้อมของโครงการ อปค05
 6. แบบ อปค. ๐๖ รายงานการประชุมเพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค06
 7. แบบ อปค. ๐๗ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก เพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค07
 8. แบบ อปค. ๐๘ หนังสือนำส่งเพื่อแก้ไข ปรับปรุง โครงการ อปค08
 9. แบบ อปค. ๐๙ บันทึกรายการประชุมสมาชิกเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ อปค09
 10. แบบ อปค. ๑๐ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิกเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ อปค10
 11. แบบ อปค. ๑๑ หนังสือนำส่งเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ อปค11
 12. แบบ อปค. ๑๒ ขอเปิดบัญชีประชารัฐ อปค12
 13. แบบ อปค. ๑๓ ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ อปค13
 14. แบบ อปค. ๑๔ แจ้งบัญชีประชารัฐเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ อปค14
 15. แบบ อปค. ๑๕ ใบสืบราคา เสนอราคา อปค15
 16. แบบ อปค. ๑๖ ใบสำคัญรับเงิน อปค16
 17. แบบ อปค. ๑๗ แผนการใช้จ่ายเงิน อปค17
 18. แบบ อปค. ๑๘ การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง อปค18
 19. แบบ อปค. ๑๙ รายงานการพิจารณาความพร้อมความเห็นของคณะทำงานดำเนินงานโครงการ อปค19
 20. แบบ อปค. ๒๐ รายงานการพิจารณาความพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ อปค20
 21. แบบ อปค. ๒๑ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ อปค21
 22. แบบ อปค. ๒๒ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ อปค22
 23. แบบ อปค. ๒๓ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เมื่อครบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี อปค23

หวังว่าเอกสารที่ได้รวบรวมไว้สำหรับผู้ที่กำลังค้นหา จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มหรือคณะทำงานของโครงการในแต่ละที่ ไม่มากก็น้อย
ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับ