เกษตรกรรายย่อย

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

เกษตรกรรายย่อยมีเฮ! เมื่อภาครัฐจัดเต็ม

คลอดโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โครงการดีๆ ของภาครัฐที่จะทำให้เกษตรกรในประเทศไทยมีความเข้มแข็ง หรือพูดได้ว่ามีส่วนช่วยเหลือให้มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้ เพราะรัฐบาลได้มีมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มรายได้ในอีกมิติหนึ่ง ซึ่งส่งเสริมทางด้านความรู้ และเงินลงทุน ให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะการร่วมกลุ่มกันในพื้นที่ จึงเป็นที่มาของโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ภาคการเกษตรนับเป็นภาคส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะสินค้าเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะในพื้นที่ส่วนไหนของโลก เกษตรกรนับเป็นต้นทางในการผลิตอาหารเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบของอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ในรูปของวัตถุดิบ เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้คนภายในประเทศ และมีบางส่วนที่สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

แต่ปัญหาหลักๆ ที่มีมาช้านานแล้วคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นรายย่อยกลับมีรายได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

เนื่องจากปัญหาในหลายๆ มิติ โดยเฉพาะในเรื่องขาดปัจจัยในการส่งเสริม และสนับสนุน รวมทั้งปัญหาเรื่องรูปแบบของความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ รัฐจึงได้ออกนโยบายสนับสนุนเกษตรกร ซึ่งเป็นประชากรพื้นฐานที่เป็นต้นทางของเศรษฐกิจประเทศ กับโครงการที่มีชื่อว่า “โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย” ซึ่งเป็นโครงการภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นโต้โผใหญ่ในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

1. สร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน วางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว เพราะการสร้างรายได้ในภาคการเกษตรไม่ใช่สิ่งที่ได้มาอย่างฉาบฉวย จะต้องเป็นการสร้างรายได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว จึงต้องมีการเล็งผลลัพท์ในส่วนนี้ให้ชัดเจนมากที่สุด

2. เกิดแนวทางการพัฒนารูปแบบของโครงการ ที่เกิดจากความร่วมมือ และความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถสร้างรายได้ และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะทุกอย่างต้องมีการก้าวหน้า การพัฒนา การต่อยอดไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ โครงการนี้จึงมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาบนพื้นฐานของการร่วมมือในสิ่งที่คนในท้องถิ่น หรือชุมชนมีความถนัดเป็นตัวตั้ง โดยเฉพาะอาชีพของเกษตรกรรายย่อย

โดยต้องผ่าน 3 กิจกรรม และมีคุณสมบัติ ดังนี้

>>กิจกรรมเวทีชุมชน

ร่วมเวทีชุมชนจัดทำแผนการฝึกอบรม และแผนพัฒนาอาชีพเกษตร แน่นอนว่าต้องมีการส่งต่อข่าวสาร หรือเรื่องราวดีๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรให้ได้ทราบ จึงต้องจัดการประชุมชี้แจงให้ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะเกษตรกรได้ทราบกันอย่างทั่วถึง

>>อบรมเสริมทักษะ

ในการอบรมนี้จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนประเทศเสียก่อน เพื่อให้ได้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ให้เป็นแนวทิศทางเดียวกัน เพื่อมุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร เพิ่มทักษะในการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร และบริหารสินเชื่อด้านการเกษตร จริงอยู่ว่าเกษตรกรในบ้านเราย่อมมีความชำนาญในเรื่องการการเพาะปลูก, เลี้ยงสัตว์ หรือไม่ว่าจะภาคการเกษตรอื่นๆ อยู่แล้ว แต่การเสริมทักษะในเรื่องใหม่ที่โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น เป็นสิ่งที่ควรจะต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และถ้ามีการอบรมเพื่อเสริมทักษะในสิ่งใหม่ เพื่อการก้าวตามทันนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง

>>กิจกรรมสนับสนุนแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร

สามารถรวมกลุ่มเกษตรกร/ วิสาหกิจชุมชน/ องค์กรเกษตรในชุมชน รับทุนสร้างอาชีพชุมชนละ 300,000 บาท การรวมกลุ่มย่อมเกิดความเข้มแข็งที่มากกว่า เพราะจะได้ดึงเอาความรู้และความสามารถที่มีของแต่ละคนมาร่วมช่วยกันขับเคลื่อนสนับสนุนแผนการ และการพัฒนาในกิจกรรมที่ทำได้มากกว่า แต่งบประมาณ 300,000 บาทนี้อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยไปได้อีก นั่นขึ้นอยู่กับความสมควร เพราะในแต่ละพื้นที่ย่อมมีความแตกต่างของการทำอาชีพ หรือการต่อยอดแปรรูปที่ไม่เหมือนกัน สมมติเช่นว่าอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยไป 3 กลุ่ม แบ่งสนับสนุนไปกันกลุ่มละ 100,000 บาทเป็นต้น

>>คุณสมบัติเกษตรกร

เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน กับกระทราวงเกษตร และสหกรณ์สมัครใจเข้าร่วมโครงการสามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างต่อเนื่องครบหลักสูตร เพื่อชื่อโครงการก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย จึงมุ่งเน้นส่งเสริมไปที่เกษตรกรเป็นหลัก เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ก็ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนมาแล้ว ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบได้ง่ายที่สุด แต่หากใครที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่สนใจเข้าร่วมโครงการเช่นนี้ในอนาคต ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนได้ เพียงแต่ต้องมีพื้นที่ในการทำเกษตรของตัวเองอยู่ด้วย หรือพูดง่ายๆ ว่าต้องมีตัวตนที่มีแหล่งทำกินที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างชัดเจน แบบนี้ก็ใช้ได้เลย

รู้แบบนี้แล้ว ก็อย่าช้าต้องรีบเลย โดยเฉพาะท่านที่เป็นเกษตรกรอย่างละเลยโอกาสแบบนี้ ขอให้ว่าถึงจะเป็นคนตัวเล็กคนนึงในสังคมแต่ก็มีความสามารถ และต้องการมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่น และส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ สอบถามข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่นของท่านได้เลย

หากเห็นว่าโครงการรัฐเพื่อเกษตรกรในแต่ละชุมชนเป็นประโยชน์ หรือต้องการแชร์เพื่อเก็บข้อมูลไว้ที่เฟสบุ๊ค หรือไลน์ของคุณ สามารถแชร์ให้ตนเองหาได้ง่ายในครั้งต่อไป หรือส่งให้เพื่อนในเฟสฯ หรือในไลน์ได้ดู กดไอค่อน หรือปุ่มแชร์ด้านล่างนี้เลยครับ